Obchodní podmínky


  Obchodní podmínky 

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nase-bydlo.cz a countryliving.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


2. Vymezení pojmů

Prodávající - Soňa Vítová, IČ: 67451071, se sídlem Roškopov 90, 50791 obec Stará Paka, zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Nová Paka.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující – jiný subjekt – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě (zboží). Informace o zboží dostupném na www.countryliving.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.


3. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Prodávající sděluje Kupujícímu spotřebiteli, že:

- náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (internetové i telefonické připojení dle podmínek Vašeho operátora

- neúčtuje žádné další náklady. To se netýká přepravy zboží

- požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu v případě požadavků   Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány nebo poskytovány

- ceny zboží a služeb jsou na webu www.countryliving.cz a www.nase-bydlo.cz uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady

- v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

       a) kupní smlouvu - ode dne převzetí zboží
       b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí - ode dne převzetí poslední dodávky
       c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,
  přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu Prodávajícího či na jeho e-mail: countryliving@email.cz nebo nase-bydlo@email.cz

- spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží

- smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího

- vyřizování stížností bude primárně řešeno mimosoudní cestou. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce.


4. Kupní smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na www.countryliving.cz nebo www.nase-bydlo.cz tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než kupující závazně objednávku potvrdí, má právo měnit požadované plnění, dopravu, způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy  Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním emailem na uvedený email Kupujícího.

Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit i na základě dohody stran. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím nezúčastněným osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá bezvadné zboží, které je předmětem koupě a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí kupní cenu.
Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

5. Objednávání zboží

Kupující si prostřednictvím objednávkového formuláře objedná zboží z internetového obchodu a platně uzavře kupní smlouvu tím, že vloží vybrané zboží do košíku, vyplní osobní údaje, zvolí způsob dopravy a úhrady zboží. Po provedení objednávky bude kupujícímu odeslán email, potvrzující přijetí objednávky.
Následně budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem o způsobu a termínu dodání objednaného zboží.

6. Ceny zboží

Ceny mají charakter cen smluvních. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu www.countryliving.cz nebo wwwnase-bydlo.cz.
Ceny jsou udány včetně všech souvisejících nákladů, mimo nákladů na dodání zboží; liší se podle zvolené metody a způsobu úhrady.
Prodávající není plátce DPH.


7. Záruka

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.countryliving.cz nebo www.nase-bydlo.cz se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nadměrným mechanickým tlakem, nebo pádem. Záruka začíná dnem převzetí zboží.


8. Nákup bez rizika

Máte právo nepoužité, nepoškozené zboží do 14 dnů od jeho převzetí plnění vrátit bez udání důvodu. Pokud chcete zboží vrátit, kontaktujte nás nejdříve e-mailem, kde uvedete vybraný způsob vrácení peněz.
Peníze vracíme poštovní poukázkou (2 týdny), nebo převodem na účet (1 týden). Zboží zpět zašlete v jeho originálním obalu jako doporučenou zásilku (nikoli na dobírku) na adresu: Tomáš a Soňa Vítovi, Roškopov 90, 50791 Stará Paka.
Zboží lze vrátit pouze nepoškozené. Náklady na dopravu hradí zákazník.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání.
Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za škodu na zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je obvyklé s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než zboží od spotřebitele v naprostém pořádku, v jakém bylo kupujícímu doručeno, obdrží. Kvůli křehkosti zboží a nutnosti správného zabalení je nutná i fotodokumentace baleného nepoškozeného zboží a způsob zabalení uvnitř i vně zásilky. V případě doručení poškozeného zboží od Kupujícího Prodávajícímu bude tato fotodokumentace od Kupujícího Prodávajícím vyžádána, aby mohlo dojít k posouzení, čí vinou byla zásilka poškozena, zda nedostatečným zabalením a označením křehké zásilky (štítky Křehké a Neklopit) na straně Kupujícího, či dopravcem. Toto posoudí ve sporných případech kompetentní zaměstnanec zvoleného dopravce. V prvním případě (viníkem je Kupující) částka za poškozené zboží nebude Kupujícímu vrácena, v druhém případě (bude-li viníkem poškození zásilky zvolený dopravce) bude částka Kupujícímu vrácena v platném termínu (14 dní)


9. Reklamace

Pro uplatnění reklamace nás nejdříve kontaktujte e-mailem na adrese: countryliving@email.cz nebo nase-bydlo@email.cz. Vady výrobku či jeho poškození dopravcem reklamujte v záruční lhůtě, co nejdříve od zjištění závady. Je nutné pořídit nezbytnou fotodokumentaci nejen poškozeného zboží, ale též zásilky (zabalené krabice) v takovém stavu, v jakém byl doručen. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.
K uplatnění reklamace stačí pouze originální doklad o koupi přiložený k zásilce, popis vady a fotodokumentace jak stavu (celistvosti) zásilky, tak vady zboží.

Reklamovat nelze zboží, které ve skutečnosti může barevně vypadat trochu odlišně než je na fotu, kdy toto může být způsobeno např. rozdílným rozlišením monitoru PC u Kupujícího či pořízenou fotografií zboží, která nikdy na 100 % neodráží realitu, ač se o to pokoušíme.
Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady zboží upravuje reklamační řád.


10. Zrušení objednávky

A) Zrušení objednávky ze strany Kupujícího.
Zákazník může do 1 týdne od přijetí objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována, a to i bez udání důvodu. Zrušení se provádí zasláním emailu na countryliving.cz nebo nase-bydlo.cz. Lze zrušit buď některou z položek objednávky nebo objednávku celou.

B) Zrušení objednávky ze strany Prodávajícího
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:
         - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
         - zboží je momentálně či dlouhodobě nedostupné
V případě, že tato situace nastane, budete včas informováni e-mailem nebo telefonicky.


11. Platba za zboží

Za zboží lze platit osobně při převzetí od pracovníka dopravní společnosti formou dobírky, anebo bezhotovostním převodem na účet.
K objednávce se připočítává dopravné ve výši 114 Kč, pokud není uvedeno jinak (např. akce – doprava zdarma).
Při volbě platby na dobírku je připočtena sazba ve výši 50 Kč.
V případě platby bezhotovostním převodem je nutné platbu zaslat na účet č: 1115162063/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

U zboží je vždy přiložena faktura.
V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.
Prodávající není plátce DPH.


12. Dodací lhůta

Zboží, které je aktuálně skladem, expedujeme následující pracovní den po obdržení objednávky v případě hotovostní platby, tj. platby na dobírku. V případě platby převodem je zboží expedováno až po připsání částky na účet.
Standartní doba pro přepravu zásilek daná přepravcem je do 3 pracovních dnů.
Dodací lhůta zboží, které není aktuálně skladem, je 2 - 3 týdny. Pokud se však stane, že o zboží je velký zájem, může dojít k prodloužení dodací lhůty. V případě prodloužení dodací lhůty bude zákazník včas informován.


13. Doprava

Zásilky jsou rozesílány přepravcem Česká pošta a.s..
Standartní doba pro přepravu zásilek daná přepravcem je do 3 pracovních dnů.
Při převzetí zboží převezměte zásilku pouze pokud není nijak poškozena. V případě poškození zásilky sepište s předávajícím Protokol o poškození zásilky a informujte nás (viz kontakty).
K objednávce se připočítává dopravné ve výši 114 Kč, pokud není uvedeno jinak (např. akce – doprava zdarma).


14. Zákaznický servis

S Vašimi náměty, stížnostmi nebo připomínkami se můžete na nás kdykoliv obrátit písemně na naši e-mailovou adresu nase-bydlo@email.cz nebo countryliving@email.cz.


15. Ochrana osobních údajů

Při objednávce zboží dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely zpracování objednávky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracováváme pouze osobní údaje zadané při objednávce. Při objednávce zadáváte Vaše jméno, příjmení, adresu: ulice, číslo popisné, číslo orientační, město a PSČ, email a telefon.
Osobní údaje slouží výhradně k expedici zboží a komunikaci prodávající – kupující – dopravce. Osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně (mimo uvedené dopravce).


16. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.